Deze disclaimer is van toepassing telkens wanneer de website www.protime.eu wordt geraadpleegd of wanneer de ProMobile app wordt gebruikt.  Door de website te raadplegen of de app te gebruiken, aanvaardt de bezoeker/gebruiker uitdrukkelijk de voorwaarden van deze disclaimer. Protime kan de voorwaarden van deze disclaimer te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Tenzij anders bepaald, zijn de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verwerft via interactieve toepassingen louter informatief. Alle gegevens op de site worden door Protime met de grootste zorg en uitsluitend op basis van betrouwbare bronnen onderhouden. Gezien de snelle evolutie en complexiteit van het gebruikte materiaal biedt Protime geen enkele garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Protime wijst dan ook alle aansprakelijkheid af voor eventuele directe of indirecte schade die ontstaat door toegang tot, raadpleging of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

Het gebruik van de informatie op de website is altijd casuïstisch. Informatie vervangt geen advies en bijstand in concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij selecteert en voor de gevolgen die het gebruik van deze informatie voor hem/haar kan hebben.

De website kan in principe te allen tijde worden geraadpleegd, behalve wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan de techniek of de inhoud of wanneer de website in reparatie is. Protime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade door onbeschikbaarheid van de website of delen ervan, voor beperkingen in het gebruik ervan, enz.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Het staat de bezoeker vrij deze websites te bezoeken. Protime is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt en biedt geen enkele garantie voor het veiligheidsniveau van deze sites. Protime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke effecten of voor schade die de bezoeker zou kunnen ondervinden door het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo's, de informatie, de interactieve toepassingen enz. zijn eigendom van Protime en zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, wijzigen of veranderen van een deel van deze site, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Protime is verboden. Wie deze voorwaarde overtreedt, zal burgerlijk en strafrechtelijk worden vervolgd. Protime geeft de bezoeker van deze website de toestemming om de geraadpleegde informatie te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze informatie louter voor eigen informatie wordt aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of gebruik door derden.

Protime besteedt veel zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door gebruik te maken van beveiligingssystemen volgens de laatste technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen door middel van een identificatieprocedure die alleen hij kan gebruiken. De gebruiker verbindt zich ertoe de dienst zorgvuldig te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis nemen van de strikt persoonlijke identificatieprocedure. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor eventuele schadelijke gevolgen van misbruik van de identificatieprocedure berust uitsluitend bij de gebruiker.

Protime respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meer informatie: privacy.

Op de voorwaarden van deze disclaimer is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.